از تاريخ 1397/1/13 سامانه حضور و غياب فعال مي باشد و به روال قبل درخواست خروج و اعلام حضور به شرط حضور در خوابگاه الزامي است.


از تاريخ 1397/1/13 سامانه حضور و غياب فعال مي باشد و به روال قبل درخواست خروج و اعلام حضور به شرط حضور در خوابگاه الزامي است.