قابل توجه دانشجویان محترم 

اگر در بازه ای از زمان، اقدام به ثبت خروجی کرده باشید، و در تاریخی در همین بازه، مجددا حضور ...قابل توجه دانشجویان محترم


اگر در بازه ای از زمان، اقدام به ثبت خروجی کرده باشید، و در تاریخی در همین بازه، مجددا حضور خود را ثبت کنید. مابقی خروجی ها، پس از تاریخ ثبت حضوری، لغو می گردد.